Wednesday, March 28, 2012

आयुष्य. .


आयुष्य खुप छोटं असतं,
कुणालाच नं सापडलेलं कोडं असतं ,

इथे सुख- दुखं : ही पाहुणे असतात ,
आपल्या चांगल्याच परिचयाचे असतात,

ह्या धावत्या जगात आपण स्वतःला हरवुन जाणार आहोत !
पाखरान सारखे उडून जाणार आहोत...

जगा हे प्रत्येक क्षण आयुष्यातलं,
कुणास ठाऊक कधी हे क्षण इथेच थांबेल,

पण,

आयुष्याला  कितीही वाईट म्हटलं तरीही ते सुंदर आहेच,
आपल्या स्वप्नातल्या जागा सारखे ते  नसले,
तरीही .. इथे देवा कडेही नसलेले आई-बाबा आहेत !

- बरखा चव्हाणTuesday, March 13, 2012

शब्द !


वाटलं नव्हतं कधी लिहावसं.. 
शब्दांच्या पसाऱ्यात हरवून जावसं.. 
का कुणास ठाऊक आज हे फक्त शब्दातुनी लिहावेसे वाटत आहे ..
शब्द मनातले गुपीत सांगत आहेत..
कुठेतरी लिहिताना हात कापत आहेत..
बहुतेक खरं कळेल तुला ह्याची भीती त्यांना वाटत आहे..
पण ..
तू आहेस का हे वाचायला ??
मी किंचाळून सांगितले तरी तुला येईल का ऐकायला ??
-
बरखा चव्हाण